Нийгмийн хариуцлага - Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd

SOSLLI "SOSLLI дэлхийг илүү сайн болго" нийгмийн хариуцлагын үзэл санааг ухамсарлаж, стратеги, хүний ​​эрх, Хөдөлмөр, хүрээлэн буй орчин, авлигын эсрэг 10 зарчимд чиглэсэн НҮБ-ын дэлхийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, зарчмуудыг бүрэн дэмжиж, байгуулав "6 чиг баримжаа" нийгмийн хариуцлагын практик аргачлалын графикийг үйлчлүүлэгчид, ажилчид, түншүүд, хөрөнгө оруулагчдын хувьд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын хувьд идэвхтэй авч үздэг.

1. Тогтвортой хөгжил

2.SOSLLI ёс суртахуун ба дагаж мөрдөх байдал

3. ажилчид

4. Бүтээгдэхүүний өр төлбөр

5. Байгаль орчин

6. Дэлхийн нийлүүлэлтийн сүлжээ

 

НҮБ-ын Глобал гэрээний арван зарчим

Компанийн тогтвортой байдал нь компанийн үнэлгээний систем, бизнес эрхлэх зарчимд суурилсан хандлагаас эхэлдэг. Энэ нь наад зах нь хүний ​​эрх, хөдөлмөр, хүрээлэн буй орчин, авлигатай тэмцэх чиглэлээр үндсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх арга замаар ажиллана гэсэн үг юм. Хариуцлагатай бизнес эрхлэгчид хаана ч байсан адил үнэт зүйлс, зарчмуудыг баримталдаг бөгөөд нэг салбар дахь сайн туршлага нь нөгөө талдаа хор хөнөөлийг нөхөхгүй гэдгийг мэддэг. НҮБ-ын Глобал гэрээний арван зарчмыг стратеги, бодлого, журамд тусгаж, шударга ёсны соёлыг бий болгосноор компаниуд хүмүүс болон дэлхий дээрх үндсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлээд зогсохгүй урт хугацааны амжилтанд хүрэх шатыг тогтоож өгдөг.

НҮБ-ын Глобал гэрээний арван зарчим нь Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын хөдөлмөрийн үндсэн зарчим, эрхийн тухай тунхаглал, Байгаль орчин, хөгжлийн тухай Рио тунхаглал, Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц зэргээс үүдэлтэй.

Хүний эрх

1-р зарчим: Бизнес эрхлэгчид олон улсад тунхаглагдсан хүний ​​эрхийг хамгаалахыг дэмжиж, хүндэтгэх ёстой; ба

2-р зарчим: эдгээр нь хүний ​​эрхийг зөрчихөд оролцохгүй байгаа эсэхийг шалгаарай.

Хөдөлмөр

3-р зарчим: Бизнес эрхлэгчид эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, хамтын хэлэлцээр байгуулах эрхийг үр дүнтэй хүлээн зөвшөөрөх ёстой.

4-р зарчим: албадан болон албадан хөдөлмөрийн бүх хэлбэрийг устгах;

5-р зарчим: хүүхдийн хөдөлмөрийг үр дүнтэй цуцлах; ба

6-р зарчим: ажил эрхлэлт, ажил мэргэжлээрээ ялгаварлан гадуурхалтыг арилгах.

Байгаль орчин

Зарчим 7: Бизнес эрхлэгчид хүрээлэн буй орчны тулгарч буй бэрхшээлээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг дэмжих ёстой;

8-р зарчим: Байгаль орчны илүү хариуцлагыг дээшлүүлэх санаачилга гаргах; ба

9-р зарчим: байгаль орчинд ээлтэй технологийг хөгжүүлэх, тархалтыг дэмжинэ.

Авлигын эсрэг

10-р зарчим: Бизнес эрхлэгчид авлига, хээл хахууль зэрэг авлигын эсрэг бүхий л хэлбэрээр ажиллах ёстой.